Useampi kansainvälinen järjestö pyrkii palkitsemaan projekteja, joilla ympäristön tilaa yritetään parantaa. Euroopan Unioni ja UNEP esimerkiksi palkitsevat ja julkistavat projekteja, tarkoituksena kannustaa muitakin ottamaan näistä oppia.Ympäristöprojekteja voi olla monen muotoisia, joissain pyritään parantamaan ympäristön tilaa korjaamalla entisiä virheitä, esimerkiksi puhdistamalla saastunutta maaperää tai luomalla uusia suoalueita kuivatettujen tilalle, tai tuomaan alueille takaisin niiltä kadonneita eläinlajeja – viimeinen joskus eriäviä mielipiteitä herättävä, mutta julkisuudessa suosittu ympäristöprojektityyppi. Toisissa suojellaan sitä mitä ei ole vielä menetetty, luomalla suoja-alueita tai varmistamalla ettei asutuksen tai teollisuuden vaikutus pääse vahingoittamaan luontoa.Mutta ympäristöprojekteja voivat olla myös puhtaasti teolliset hankkeet, joilla yritetään parantaa ihmisten luomia tuotteita ja rakennelmia energiaa ja luonnonvaroja säästävämpään suuntaan, ja vähemmän saastuttaviksi. Myös yhteisöjen kouluttamiseen ja tiedon ja tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät koulutusprojektit ovat tärkeitä.Vuonna 2011 EU myönsi LIFE ympäristöprojektipalkinnon usealle projektille joista monet käyvät esimerkkeinä informaation osasta ympäristönsuojelussa. Yksi esimerkki oli saksalainen innovaatio tekstiilillä vahvistetun betonin valmistamiseen: sementin valmistus on yksi eniten saastuttavia ja eniten luonnonvaroja kuluttavia teollisuuden haaroja, ja tekstiilibetoni tekee mahdolliseksi rakentaa taloja, joissa on tarpeelliset lujuus- ja lämpöominaisuudet, huomattavasti pienemmällä massalla.Espanjassa ja Portugalissa suojeltiin luontoa projekteilla, joissa yhdistyi sekä yleisen tiedon lisääminen että uusi teknologia: Espanjassa opeteltiin käyttämään hyväksi sikafarmien jätettä maanviljelyksen lannoitteena, käyttämällä hyväksi jo olemassa olevia resursseja ja kouluttamalla maanviljelijöitä sianlannan käytössä. Suurin uusi teknologinen lisä oli maaperän ja lannan kemiallinen analyysi, jolla saatiin aikaan mahdollisimman suuri hyöty lannoitteesta. Portugalissa parannettiin kahden kaupunkialueella olevan järven tilaa ensinnäkin sitomalla ylimääräistä fosforia kemiallisesti, istuttamalla kaloja mutta myös valistamalla järven rantojen asukkaita järvien käytöstä, esimerkiksi järvilintujen ruokinnasta.UNEP (Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöjärjestö) on esimerkiksi palkinnut projektin jolla trooppisista metsistä saatavan puutavaran ekomerkintää on parannettu. Puutavaran maailmankaupan laajuuteen nähden häviävän pienellä investoinnilla on luotu järjestelmä, joka auttaa tuottajia arvioimaan puun ympäristövaikutuksia ja kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisesti tuotettuja huonekaluja ja puutavaraa.Kaikkia projekteja ei tässä voi listata, mutta mainittakoon myös projekti joka on pyrkinyt vähentämään liikenteen ilmansaasteita lisäämällä linja-autojen käyttöä Afrikan ja Etelä-Amerikan kaupungeissa. Liikenne on suuri syypää ilmansaasteisiin ja sitä kautta terveysongelmiin suurissa metropoleissa, ja vaikutus voi olla erityisen paha kehittyvissä maissa joissa autojen päästöjä ei valvota ja huonosti hoidetuilta teiltä nousee valtavasti pölyä. Projekti keskittyi tehokkaiden linja-autoverkkojen kehittämiseen, jotta linja-autosta tulisi käypä vaihtoehto autoille.Suomalaisille tuttu ympäristökriisi on rannikolla kaikkien havaittavissa: Itämeren saastuminen, erityisesti liikaravinteet, ovat tehneet uimisesta ikävämpää huvia kuin edellisille sukupolville. Rannat ovat limoittuneet ja vesi usein leväkasvustosta sameaa: myrkylliset sinileväkukinnot karkottavat ajoittain kaikki uimarit. Erilaisia projekteja onkin aloitettu tilanteen parantamiseksi, muun muassa Pietarin jätevedenpuhdistamojen uusiminen. Itämeren suojeluun tarvitaan useiden maiden yhteistyötä, ja siinä onkin edistytty, jätevesipuhdistamojen kehittämiseen on osallistunut suurin osa rantavaltioista. Sen lisäksi Itämeri-projekti on yhteinen koulutusprojekti jolla lisätään koululaisten tietoisuutta Itämeren ympäristöstä, jota tukee YK ja joka toimii kaikissa Itämeren rantavaltioissa.